SMSS ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการสถานศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1
 
 
บ้านคำน้ำสร้าง บ้านตาดทอง บ้านนาสะไมย์
บ้านน้ำคำน้อย บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ บ้านดงบัง
บ้านหนองเรือ บ้านกุดกุง ชุมชนกู่จาน
บ้านแคนน้อยหนองเลิง บ้านดงเจริญ บ้านมะพริกดู่โพนสิม
บ้านนาหลู่เหล่าตอง บ้านนาคำปักแฮด บ้านคำม่วง
บ้านสงเปือย บ้านปอแดง ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
บ้านผือฮี บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

 

SMSS ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา :: Smart School

ผู้ดูแลระบบ นายศาสตรา แสงชาติ โทรศัพท์ 085-2226933 กลุ่มนโยบายและแผน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ICT
ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.045-711419

ที่ปึกษา นา รอง ผอ.สพป. ,นา ศึกษานิเทศก์ฯ,นาย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
โดยมี นาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เป็นที่ปรึกษาหลัก